Privacy statement

Always be learning B.V. is zich van bewust dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is. Daarom vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens hoort hierbij.

Van kracht per 1 mei 2019. Versie 1.1

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Always be learning B.V. zal op grond van ondubbelzinnige toestemming van het individu de persoonsgegevens van betrokkenen in de zin van art. 4 lid 1 van de AVG verwerken. Daarnaast zal de verwerking van persoonsgegevens in grote mate noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten met betrokkenen, waarbij de betrokkene partij is. Denkt u hierbij aan de uitvoering van inzet overeenkomsten. De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van o.a. inzet overeenkomsten zijn toereikend, terzake dienend en beperkt tot wat enkel noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt (‘minimale gegevensbescherming’).

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

U bent in beginsel niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter, gezien de noodzakelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens, onder meer ter uitvoering van overeenkomsten, is Always be learning B.V. genoodzaakt om te vragen naar uw persoonsgegevens zodat deze vervolgens verwerkt kunnen worden. Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens zal als gevolg met zich meebrengen dat Always be learning B.V. niet in staat zal zijn om te voldoen aan de overeenkomst. Dit zal beide partijen niet ten gunste komen. U wordt daarom verzocht uw persoonsgegevens te verstrekken aan Always be learning B.V..

Wie ontvangt uw persoonsgegevens en waar worden deze opgeslagen (beveiliging)?

De door Always be learning B.V. verzamelde gegevens worden in eerste instantie ontvangen door de verwerker binnen Always be learning B.V.. Afhankelijk van het doel van de verwerking van de persoonsgegevens (denk aan salarisadministratie, persoonsadministratie, Arbobutler enz.) zullen uw gegevens worden verstrekt aan de organisatie, inclusief hun medewerkers (indien van toepassing). De contactgegevens van deze verwerker(s) kunnen worden opgevraagd door gebruik te maken van de contactgegevens van Always be learning B.V. in de daartoe bestemde paragraaf. U kunt uw rechten ten aanzien van deze persoonsgegevens inzien in de paragraaf: ‘Welke rechten heeft u als betrokkene?’

Always be learning B.V. doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Always be learning B.V. gebruikt diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

De persoonsgegevens die verwerkt worden door Always be learning B.V. zullen op een externe server worden opgeslagen, om de veiligheid van uw persoonsgegevens optimaal te waarborgen. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland. Always be learning B.V. zal geen persoonsgegevens versturen ​buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Always be learning B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, zoals op grond van wettelijke verplichtingen. Always be learning B.V. hanteert in beginsel een bewaartermijn van twee (2) jaar voor de meeste persoonsgegevens, op basis van wettelijk bepaalde bewaartermijnen. Persoonsgegevens die deze bewaartermijnen overschrijden, of die niet meer noodzakelijk zijn, worden vernietigd. Dit neemt echter niet weg dat u het recht hebt om het wissen van persoonsgegevens te vorderen in een aantal situaties. Meer hierover in de paragraaf: ‘Welke rechten heeft u als betrokkene?’ onder ​recht van vergetelheid. Indien dit recht in juiste situaties wordt ingeroepen, worden de bewaarde persoonsgegevens verwijderd binnen uiterlijk een maand, tenzij het om een complex verzoek gaat, dan geldt een verwijderingstermijn van drie (3) maanden.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en hoe nemen wij besluiten?

Always be learning B.V. maakt ​geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, zoals profilering. Een besluit wordt door Always be learning B.V. genomen op basis van een menselijke blik.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Met de ingang van de AVG worden twee nieuwe privacyrechten geïntroduceerd, te weten: het recht op dataportabiliteit en het recht op vergetelheid. Daarnaast gelden de bestaande privacyrechten, zoals omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Hieronder een kort overzicht van uw rechten:

Het recht op dataportabiliteit:​Het recht van dataportabiliteit brengt met zich mee dat u het recht hebt om uw verstrekte persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben, middels een verzoek daartoe. Dit recht is geïntroduceerd om gegevens van betrokkenen makkelijker te kunnen doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst.

Het recht op vergetelheid:​ Het recht van vergetelheid brengt met zich mee dat persoonsgegevens in bepaalde situaties moeten worden gewist zodat de betrokkene ‘vergeteld’ wordt. Dit recht kan enkel ingeroepen worden indien persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden van de onderneming, u uw toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens intrekt, de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt door ons of omdat er een wettelijk bepaalde bewaartermijn wordt overschreden. Gegevens die opgeslagen zijn in back-ups, vallen ook onder dit recht.

N.B.: ​U heeft het recht om ​te allen tijde uw toestemming in te trekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens!

Het recht op inzage​: Het recht op inzage leidt ertoe dat u het recht hebt om te vragen welke gegevens wij van u hebben, alsmede dat u deze gegevens ook mag inzien. Het verschil tussen het recht op inzage en dataportabiliteit is dat het recht van dataportabiliteit ook met zich meebrengt dat wij uw gegevens dienen te versturen naar u op uw verzoek, daar waar het recht van inzage dit niet verplicht.

Het recht op rectificatie:​ Dit recht brengt met zich mee dat onjuiste persoonsgegevens gewijzigd mogen worden.

Het recht op beperking van de verwerking​: In bepaalde situaties heeft u het recht op een beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Een der volgende situaties geeft u de mogelijkheid dit recht in te roepen: gegevens zijn mogelijk onjuist (mogen niet door ons worden gebruikt zolang niet gecontroleerd is of deze kloppen), de verwerking is onrechtmatig (gegevens mogen niet worden verwerkt, maar u wil niet dat ze gewist worden omdat u ze op een later moment nog wil opvragen), de gegevens zijn niet meer nodig (u heeft de gegevens nog nodig, terwijl wij deze gegevens niet meer nodig hebben voor onze doeleinden) of u maakt bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens (deze gegevens mogen niet meer door ons worden verwerkt).

Het recht op bezwaar:​Het recht van bezwaar kunt u altijd inroepen. Dit recht zal echter ​niet van toepassing zijn indien dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking worden aangevoerd door ons die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Zolang niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, mogen wij de betreffende gegevens niet verwerken.

Het recht op een menselijke blik bij besluiten:​ U hebt het recht om te vorderen dat een menselijke blik over besluiten gaat die over u gaan. Dit recht wordt doorgaans ingeroepen indien besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens worden genomen, zoals bij profilering. Na beoordeling van de mens, wordt door ons een nieuw besluit genomen indien van toepassing.

Ik heb een klacht over de verwerking van mijn persoonsgegevens

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder in Nederland. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegde privacytoezichthouder. Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens is mogelijk via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u ons contacteren?

Always be learning B.V. zal verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens die we verzamelen, uw verwerkingsverantwoordelijke. Hieronder treft u onze contactgegevens aan:

Naam onderneming: Always be learning B.V.
Adres: Fred. Roeskestraat 99
Postcode: 1076 EE
Plaats: Amsterdam

E-mailadres: nanda@makerstreet.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 20 700 6678
KVK-nummer: 77917251

Indien u contact wenst op te nemen met ons over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of uw privacyrechten, kunt u via bovenstaande contactgegevens bij ons terecht met uw vragen, opmerkingen, verzoeken en overige zaken.